W nadchodzącym sezonie doszło do kilku istotnych zmian w regulaminie przynależności klubowej. Poniżej przedstawiamy wszystkie zmiany dotyczące żużlowców ekstraligowych:

W regulaminie wyjaśniono co oznaczają użyte w nim terminy.

Sezon – okres od 1 listopada do 31 października danego roku. Jeżeli do 31 października nie zostaną rozegrane wszystkie zawody o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE, sezon kończy się z dniem ostatnich rozegranych zawodów.

Nowym terminem jest prekontrakt. Prekontrakt to  umowa przedwstępna zawarta pomiędzy klubem a zawodnikiem, zobowiązująca jej strony do zawarcia kontraktu o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego (umowy przyrzeczonej).

By ukrócić niepotrzebne spory dotyczące głownie zawodników rosyjskich wprowadzono następujący zapis:

Niezależnie od postanowień ust. 5 (który mówi o tym, że Licencja krajowa „Ż” lub licencja międzynarodowa FIM nie może być wydana przez PZM osobie posiadającej obywatelstwo państwa, którego federacja narodowa (FMN) została zawieszona lub wykluczona przez FIM jak również osobie, która w chwili zgłoszenia do startu w danym klubie w podstawowym okienku transferowym posiadała obywatelstwo takiego państwa lub posiadała wydane przez federacje narodowe (FMN) tych państw odpowiednie licencje krajowe lub międzynarodowe. Wyjątek od powyższej zasady dotyczy osoby posiadającej również obywatelstwo polskie, która do sezonu 2021 włącznie posiadała licencję krajową lub międzynarodową wydaną przez PZM.) w szczególnych okolicznościach PZM może ustalić indywidualne zasady wydania licencji „Ż” osobie posiadającej obywatelstwo polskie i obywatelstwo państwa, którego federacja narodowa (FMN) została zawieszona (w całości lub części praw) albo wykluczona przez FIM.

Postanowiono niejako scalić kadry drużyny ekstraligowej oraz U24. W ubiegłym sezonie, gdy problemy kadrowe miała Sparta Wrocław musiała czekać ze zgłoszeniem zawodnika z kadry U24 do pierwszego zespołu – do pierwszego możliwego okienka transferowego. Obecnie to się zmieniło.

W przypadku zgłoszenia zawodnika wyłącznie do rozgrywek U24E może on być zgłoszony w każdym terminie. Zgłoszenie tego zawodnika do pozostałych rozgrywek może odbywać się w każdym terminie.

Dużo zmian zaszło w związku z podpisywaniem kontraktów.

W okresie od daty podpisania kontraktu lub aneksu przedłużającego czas trwania kontraktu do daty nie wcześniej niż na 135 dni przez datą jego zakończenia zabronione jest podpisywanie i zawieranie jakichkolwiek kontraktów, aneksów, listów intencyjnych, porozumień i umów pomiędzy klubem macierzystym a zawodnikiem, których przedmiotem jest przedłużenie długości trwania kontraktu. Dopuszcza się zmianę treści kontraktu w pozostałym zakresie z uwzględnieniem przepisów niniejszego regulaminu dotyczącymi kształtowania treści kontraktu.

W okresie od 15 czerwca danego sezonu – dla zawodnika nie posiadającego ważnego kontraktu) lub na nie wcześniej niż na 135 dni przed datą zakończenia kontraktu – dla zawodnika posiadającego ważny kontrakt – do 31 października danego sezonu klub może podpisać i zawrzeć z zawodnikiem Prekontrakt na poniższych zasadach: 1) określający okres kontraktu (umowy przyrzeczonej), który może być zawarty na czas określony, nie krótszy niż do końca kolejnego sezonu i nie dłuższy niż 6 sezonów,
2) określający zakończenie najbliższego podstawowego okienka transferowego następującego po zawarciu Prekontraktu jako termin w ciągu, którego ma być zawarty kontrakt (umowa przyrzeczona) – pod rygorem:
a) odmowy potwierdzenia zawodnika przez podmiot zarządzający do startu w zawodach w Polsce przez okres, na który miał być zawarty kontrakt (umowa przyrzeczona), którego dotyczy Prekontrakt (tj. we wszystkich sezonach, w których miał obowiązywać kontrakt/umowa przyrzeczona) – w przypadku uchylenia się od zawarcia kontraktu (umowy przyrzeczonej) w tym terminie przez zawodnika,

b) zapłaty przez klub na rzecz zawodnika kary umownej w wysokości 500.000 zł netto za każdy sezon, którego dotyczy Prekontrakt (tj.we wszystkich sezonach, w których miał obowiązywać kontrakt/umowa przyrzeczona) – w przypadku uchylenia się od zawarcia kontraktu (umowy przyrzeczonej) w tym terminie przez klub,
3) może być rozwiązany za porozumieniem stron,
4) sporządzony na piśmie wg wzoru zamieszczonego w załącznikach do niniejszego regulaminu, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla klubu, jednym dla zawodnika oraz jednym dla PZM lub SE,
5) podpisany przez zawodnika oraz uprawnionych przedstawicieli klubu,
6) podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych zawodnika w przypadku, gdy zawodnik nie ukończył 18 roku życia,
7) wniesienie przez klub do podmiotu zarządzającego opłaty w wysokości 1000 zł za każdy sezon, na który Prekontrakt został zawarty (która przepada i nie podlega zwrotowi na rzecz klubu, gdy klub na dzień podpisania Prekontraktu posiada przeterminowane płatności w stosunku do swoich zawodników z tytułu podpisanych przez niego kontraktów),
8) zgłoszony do zatwierdzenia przez właściwy podmiot zarządzający w ciągu 3 dni od daty jego podpisania – Prekontrakt nabiera mocy i może być komunikowany publicznie obowiązującej z chwilą zatwierdzenia go przez podmiot zarządzający – będzie on zatwierdzony wyłącznie w przypadku, gdy klub na dzień podpisania Prekontraktu nie posiada przeterminowanych płatności w stosunku do swoich zawodników z tytułu podpisanych przez niego kontraktów (podmiot zarządzający odmawia zatwierdzenia Prekontraktu gdy klub na dzień podpisania Prekontraktu posiada przeterminowane płatności w stosunku do swoich zawodników z tytułu podpisanych przez niego kontraktów).

Dozwolone jest informowanie o zawarciu Prekontraktu po upływie terminu, o którym mowa powyżej, jednak wyłączenie w sytuacji, gdy Prekontrakt zostanie uprzednio potwierdzony przez właściwy podmiot zarządzający.

Źródło: PZM