Na oficjalnej stronie Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych opublikowano komunikat dotyczący walnego zgromadzenia, które odbędzie się 11 lutego br. w Gnieźnie.

11.02.2024 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów PFKS. Odbędzie się ono w Gnieźnie, w Restauracji Europejskiej, ul. Dąbrówki 19. 

12:00 – pierwszy termin

12:30 – drugi termin

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Mandatowej.
 3. Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.
 4. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
 7. Sprawozdania Zarządu PFKS za rok 2023.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2024.
 11. Wolne wnioski.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

Informacje formalne:

Uprawnieni do uczestnictwa w Zebraniu z głosem stanowiącym:

Członkowie Zarządu PFKS (Paweł Woźny, Artur Bujnowski, Sebastian Charbich, Jarosław Lis, Daniel Kubiak),

Członkowie Komisji Rewizyjnej PFKS (Dariusz Wychodil, Bartosz Fryckowski, Witold Strzelec),

Członkowie honorowi (Dariusz Kowalski, Janusz Bąk),

Członkowie wspierający (Dariusz Wychodil) – wyłącznie bierne prawo wyborcze (dotyczy zebrań wyborczych), bez głosu stanowiącego, Dariusz Wychodil posiada głos stanowiący / czynne prawo wyborcze jako członek komisji rewizyjnej,

Przedstawiciele poszczególnych klubów – członków zwyczajnych PFKS (poza ww. osobami, które “występują” imiennie) wg zasad statutowych, o ile nie mają zaległości finansowych wobec PFKS (ich weryfikacja nastąpi bezpośrednio przed Zebraniem):

po 3 delegatów – TSŻ, Mustang, Orzeł, Szawer, Omega, Szarża, Harpagan, ZKS, Lwy, TPD, Strażak, Victoria, Śląsk;

2 delegatów – BTS”S”;

1 delegat – Pavart.

Źródło: pfks.blogspot.com