Na stronie Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych właśnie opublikowano sprawozdanie z działalności PFKS w 2022 r. Przypomnijmy, iż już w najbliższą niedziele odbędzie się walne zgromadzenie członków PFKS.

Poniżej prezentujemy sprawozdanie przygotowane przez zarząd federacji (http://pfks.blogspot.com/2022/11/sprawozdanie-merytoryczne-z-dziaalnosci.html):

 1. Stan organizacyjny PFKS.
Członkowie PFKSStan w dniu Walnego ZebraniaPrzybyło w roku sprawozdawczymUbyło w roku sprawozdawczym
Zwyczajni1500
Honorowi200
Wspierający100
Razem1800
 1. PFKS posiada następujące struktury organizacyjne.

Zarząd PFKS posiada struktury organizacyjne powołane (poprzez wprowadzenie zmian) przez Zarząd w 2021 r. zgodnie z § 44 ust. 3 pkt. 3 Statutu PFKS.

W skład zarządu PFKS wchodzą następujące osoby:

a) Marcin Niedzielski (Prezes), 

b) Maciej Laskowski (Wiceprezes), 

c)  Paweł Woźny (Wiceprezes)

d) Arkadiusz Słysz (Członek zarządu),

e) Artur Bujnowski (Członek zarządu)

Komisję Rewizyjną utworzyli: Krzysztof Niedzielski, Mariusz Detlaf, Dominik Rzepka

 1. Działalność organizacyjna.

            Charakterystyka działalności organizacji

Zarząd przygotował plan finansowy oraz plan organizacyjny Federacji na rok 2023. Dzięki rozważnej polityce finansowej, podobnie jak w ubiegłych latach, Zarząd zachowuje płynność finansową i mógł na bieżąco regulować zobowiązania.

Umowy na prowadzenie księgowości Federacji zostały przedłużone z Panią Katarzyną Ludwicką na rok 2022. Zgodnie z uchwałą Zarządu, zawarto umowę zlecenie na prowadzenie i nadzór nad rozgrywkami speedrowerowymi z Panem Maciejem Laskowskim. Zarząd PFKS nagrodził finansowo redaktorów CS Superligi: Konrada Cinkowskiego, Borysa Wojciechowskiego, Bartosza Fryckowskiego za wzorową pracę na rzecz promowania CS Superligi w mediach.

Zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych przed sezonem 2022 przeprowadził szkolenie dla wszystkich sędziów ze zmian regulaminowych, które zostały wprowadzone przed sezonem 2022.

W roku sprawozdawczym odbyły się posiedzenia Zarządu PFKS oraz inne zebrania powołanych komórek organizacyjnych wg bieżących potrzeb.

 • W zakresie prowadzenia działalności administracyjnej PFKS odnotowano:
 • Nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą, wraz z jej przygotowaniem.
 • Wydawanie komunikatów, zawierających informacje zarówno spraw administracyjnych, jak i tych związanych stricte z rozgrywkami sportowymi, m.in. na blogu.
 • Przyjęcie od klubów zgłoszeń do rozgrywek i ich weryfikacja.
 • Zatwierdzanie zawodników do poszczególnych zespołów oraz nadawanie numerów licencji zawodniczych (125 w sezonie 2022).
 • Formalny nadzór nad pracą Koordynatorów Okręgów.
 • Przyjmowanie dokumentacji z zawodów i ich weryfikacja. Dotyczy to zawodów na szczeblu centralnym; zawody okręgowe odbywały się pod wyłącznym nadzorem koordynatorów.
 • Przyjmowanie protestów, skarg, zażaleń itp. od klubów, sędziów, zawodników i działaczy i ich rozpatrywanie.
 • Zbieranie propozycji i przygotowywanie własnych pomysłów dotyczących koniecznych zmian w RSS. 
 • Na wniosek zainteresowanych, wydawano wykładnię prawną odnośnie wewnętrznych przepisów.
 • W zakresie prowadzenia działalności organizacyjnej PFKS:

W sezonie speedrowerowym 2022 zadania realizowane były w formie:

 • organizacji imprez sportowych ogólnopolskich,
 • organizacji imprez sportowych okręgowych (zachód, południe),
 • startów w Mistrzostwach Polski poszczególnych kategorii wiekowych,
 • startów w Mistrzostwach Europy.

W sezonie 2022 Polska startowała w ME które odbyły się w A&T i w Sheffield (Anglia).

Drużyna Juniorów reprezentacji Polski zdobyła srebrne medale ME 

Drużyna Seniorów reprezentacji Polski zdobyła srebrne medale ME 

Lista sukcesów indywidualnych:
w kategorii Open

Paweł Kozłowski – brązowy medal 

w kategorii U-18

Jakub Sawiński – złoty medal

Mikołaj Menz – brązowy medal 

w kategorii O-40 

Łukasz Nowacki – złoty medal

Paweł Kozłowski- srebrny medal 

Marcin Szymański – brązowy medal

w kategorii kobiet

Fryderyka Wojciechowska – złoty medal

 1. Działalność sportowa.
 1. Powołany Wydział Szkolenia wyodrębnia dwie reprezentacje Polski:

– kadrę narodową męską (wspólna juniorów, seniorów i weteranów) z trenerem Tomaszem Pokorskim, oraz imiennie powoływaną kadrą zawodniczą,

– kadrę narodową kobiet z trenerem Pawłem Rajczykiem  oraz imiennie powoływaną kadrą zawodniczą,

 • Działalność w zakresie marketingu sportu speedrowerowego 

W roku 2022 nie prowadzono działań marketingowych ze względu na brak struktury zewnątrz – informacyjnej PFKS. 

 • Inne działania.
 1. Działalność pod względem informacyjno – propagandowym.

      Sprawnie działa strona internetowa PFKS (http://pfks.blogspot.com) będąca najważniejszą platformą do komunikacji z klubami zrzeszonymi w PFKS.

 • Działania w zakresie logistycznym, PFKS obejmowały:
 • Przygotowanie i obsługa zebrań organizowanych przez Zarząd PFKS.
 • Współudział w zapewnieniu ubiorów dla kadr narodowych.
 • Wydanie i ewidencjonowanie przydzielonego sprzętu i odzieży dla funkcyjnych i zawodników kadr narodowych PFKS.
 • Bieżąca analiza właściwości, w zakresie eksploatacyjnym i zużycia, przydzielonego sprzętu i odzieży.
 • Współudział w planowaniu potrzeb w zakresie logistycznym PFKS na rok 2021.
 • Zakup pucharów, medali za Zwycięstwo w rozgrywkach: CS SUPERLIGI, CS 1 Ligi, Młodej CS SUPERLIGI, CS SUPERLIGI Żaków.
 • Działalność dyscyplinarno – wychowawcza. 

Federacyjny Trybunał Speedrowerowy został ponownie powołany po jego likwidacji w roku 2019. Tworzą go: Dominik Rzepka – przewodniczący, Adam Bożejewicz, Damian Wojczyński, Marcin Puk, Tomasz Włodarczyk – członkowie. Do zadań FTS należy rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych, co było jego celem od momentu powołania tego organu w roku 2009.

 • Sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat (przygotowany przez księgową)

Bilans zostanie przygotowany po zamknięciu bieżącego okresu rozliczeniowego.

PODZIĘKOWANIA

Zarząd Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych dziękuje:

• Wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie  projektu CS Superliga

• Biurowi Administracyjnemu PFKS na czele z Panem Maciejem Laskowskim

• koordynatorom okręgów: Adamowi Klarczykowi, Pawłowi Kokotowi, Kazimierzowi Kuchcie 

• Prezesom i działaczom Stowarzyszeń Sportowych zrzeszonych w PFKS,

• Trenerom klubowym i rodzicom zaangażowanym w szkolenie dzieci i młodzieży.

Prezes Zarządu

/-/ Marcin Niedzielski