Już w najbliższą niedzielę 6.02.2022 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów PFKS.

Na stronie PFKS podano szczegóły dotyczące tego wydarzenia (link TUTAJ).

Ze względu na ograniczenia koronawirusowe zebranie odbędzie się w formie online. Przed zebraniem będą podawane na bieżąco wszelkie informacje techniczne konieczne do udziału w obradach, jak również w głosowaniach.

11:00 – pierwszy termin

11:30 – drugi termin

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Mandatowej.
 3. Przyjęcie protokołu z pracy Komisji Mandatowej.
 4. Wybór Prezydium Zebrania – Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Zebrania.
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków – Przewodniczącego, Sekretarza i Członka Komisji.
 7. Sprawozdania Zarządu PFKS za rok 2021.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Dyskusja na temat określenia kierunków działania, celów i założeń Federacji na rok 2022.
 11. Wolne wnioski.
 12. Przyjęcie uchwał i wniosków sporządzonych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad.

Informacje formalne:

Uprawnieni do uczestnictwa w Zebraniu z głosem stanowiącym:
Członkowie Zarządu PFKS (Marcin Niedzielski, Paweł Woźny, Maciej Laskowski, Arkadiusz Słysz, Dawid Bas),
Członkowie Komisji Rewizyjnej PFKS (Krzysztof Niedzielski, Mariusz Detlaf, Dominik Rzepka),
Członkowie honorowi (Dariusz Kowalski, Janusz Bąk),
Członkowie wspierający (Dariusz Wychodil) – wyłącznie bierne prawo wyborcze (dotyczy zebrań wyborczych), bez głosu stanowiącego,

Przedstawiciele poszczególnych klubów – członków zwyczajnych PFKS (poza ww. osobami, które “występują” imiennie) wg zasad statutowych:
po 3 delegatów – TSŻ, Mustang, Orzeł, Szawer, Omega, Szarża, PH (Harpagan), ZKS, Lwy, TPD, Strażak, Victoria, SPR RK (Rybnik), Śląsk; 2 delegatów – BTS”S”.

Osoby uczestniczące w Walnych Zebraniach w formie stacjonarnej w latach ubiegłych wiedzą (nowych niniejszym informujemy), że na każdym podpisywali listę obecności, której oryginał jest wymagany jako jeden z dokumentów składanych do KRS, w przypadku nanoszenia zmian w rejestrze (takie zmiany są zawsze przy wyborach, ale nigdy nie wiadomo czy nie zostanie uchwalone cokolwiek innego, co będzie wymagało zgłoszenia zmian). Ponieważ zebranie będzie miało formę wirtualną, należy temat rozwiązać w inny sposób – było zapytanie skierowane do KRS w roku 2021, przy okazji wyborów. Aby zostać dopuszczonym do obrad, w tym do wyborów / wiążących głosowań, należy “podpisać się mailowo” – wydruki maili zostaną załączone zamiast listy obecności w dotychczasowej formie.