Na stronie Polskiej Federacji Klubów Speedrowerowych został opublikowany Regulamin sportu speedrowerowego na sezon 2021.

Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany w stosunku do rozgrywek z 2020 r.:

Istotną regulacją jest zmiana przepisów dotycząca ilości alkoholu w organizmie zawodnika. W punkcie 2 KONTROLE przepis 2.4.1. brzmi: Zawartość alkoholu w organizmie nie może przekraczać – w zależności od metody przeprowadzenia badania – 0,0 mg alkoholu w 1 litrze wydychanego powietrza, lub 0,0 ‰ alkoholu we krwi badanego. W sezonie 2020 dopuszczano w organizmie pewna ilość alkoholu. Obecnie zawodnik biorący udział w zawodach o DMP nie może być ogóle po spożyciu alkoholu.

W rozdziale 3 OSOBY FUNKCYJNE dodano następujące punkty:
3.2.4.1.3. Każdy klub startujący w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywek drużynowych kategorii open/seniorów ma obowiązek dysponowania co najmniej trzema osobami z aktualnymi uprawnieniami sędziowskimi, z czego najwyżej jedna osoba jest czynnym zawodnikiem.
3.8.16.3. Niezależnie od korzystania z obowiązującego sprzętu, arbiter w każdym momencie ma prawo skorzystać z zapisu video sporządzonego innym urządzeniem dostępnym podczas zawodów

W rozdziale 4 UDZIAŁ ZAWODNIKÓW I KLUBÓW W ZAWODACH, zaszły istotne zmiany dotyczące zawodników nieposiadających polskiego obywatelstwa. I tak zmieniono ograniczenia dla zawodników zagranicznych odnośnie startów w zawodach o DMP. Obecnie punkt 4.10.1. brzmi: DMP. (oznacza to, że zawodnik zagraniczny może startować w zawodach o DMP). Dodano punkt 4.10.3, który zezwala zawodnikom zagranicznym na start w imprezach komercyjnych.

W miejscu dotyczącym Zgłoszenia zawodników do rozgrywek zmieniono punkt 5.5.6., który teraz brzmi w tej części: Zatwierdzenie zawodnika do startu musi nastąpić nie później niż 3 dni przed zawodami (do tej pory było to 5 dni).

Ważna zmiana dotyczy wymiarów torów. I tak długość toru mierzona po jego wewnętrznej krawędzi musi się mieścić w przedziale 64 – 92 m. Dla torów już istniejących zostawiono furtkę w postaci zapisu pkt. 6.2.2.1.1. – który mówi, iż minimalna długość torów oddanych do użytku do końca roku 2020 włącznie wynosi 60 m.

Zmieniono też zapis dotyczący konta pochylenia toru i to w sposób znaczący. Tor powinien być nachylony w kierunku jego wnętrza pod kątem 15 – 20 stopni na łukach i 0 – 10 stopni na prostych (dotychczas było to odpowiednio: 5 – 15 stopni na łukach i 0 – 5 stopni na prostych. Minimalne nachylenie na łukach nowych torów oddanych do użytku do końca roku 2020 włącznie wynosi 5 stopni.

Dotychczas by zawody zostały uznane za odbyte (dotyczy to dwumeczów), które sędzia był zmuszony przerwać, wystarczyło odjechać więcej niż połowę wyścigów. Obecny punkt 7.12.1 stanowi, iż zawody uznaje się za odbyte, jeśli: w dwumeczach w ramach wszelkich rozgrywek: zostało rozegranych minimum 75% planowanej liczby wyścigów.

Zmieniony został zapis punktu 8.5.2.2. dotyczący sposobu rozgrywek. Obecne brzmienie: Rozgrywki o DMP rozgrywane systemami innymi niż forma typu ligowego oraz DPP poszczególnych kategorii są odrębne i niezależne od innych rozgrywek drużynowych. W rozgrywkach drużynowych w których skład drużyny stanowi czterech (+ jeden rezerwowy) zawodników, zawodnicy startujący w ramach wypożyczenia mogą stanowić nie więcej niż 50% składu drużyny.

Wprowadzono również kolejne zmiany, głównie jeśli chodzi o przepisy dyscyplinarne, dotyczące zakresy wykroczeń i kar nakładanych na zawodników.

Odwołanie, w których sędzia nie uznał protestu podczas zawodów, musi być złożone w ciągu 24 godzin po zakończeniu zawodów, których dotyczy.

Nowi członkowie zwyczajni PFKS na dobro Federacji, tytułem przystąpienia do określonych rozgrywek (jeśli będą pobierane) opłacają 50% kwoty określonej w aneksie na dany rok.

Znaczące zmiany jeśli chodzi o rozgrywki o tytuł DMP, dotyczą systemu wyłaniania DMP: 12.21.3.3.3.1.1. Schemat podziału na grupy oraz sposób rozegrania fazy play-off jest ustalany na dany sezon i ogłoszony w aneksie na dany rok. W kolejnym punkcie dopisano(12.21.3.3.3.2. Jeśli system rozgrywek tego wymaga,…to biorąc pod uwagę procentowy współczynnik zdobytych punktów meczowych do punktów możliwych do zdobycia tworzy się pomocnicze tabele.
Faza play-off jest rozgrywana wielostopniowo wg schematu ustalonego na dany sezon. W fazie play-off mają prawo brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy wystąpili w minimum 30% meczów fazy zasadniczej, za występ w meczu uznaje się wtedy, jeśli zawodnik wystartował w minimum jednym wyścigu każdego z meczów – nie dotyczy zawodników do 15 roku życia włącznie.

Pary poszczególnych faz play-off są zależne od ustalonego schematu rozgrywania play-off.

Wprowadzono obowiązek numerów startowych na plecach zawodników. Pkt 12.21.3.8 mówi, iż Drużyna gości startuje z numerami 1-10, a gospodarzy 11-20; o tym który zawodnik startuje z jakim numerem decydują zasady użytego schematu meczowego. Brak numerów startowych niesie za sobą konsekwencje finansowe w wysokości określonej w aneksie na dany rok.

Otwórz regulamin sportu speedrowerowego na sezon 2021