Polski Związek Motorowy opublikował komunikat, w którym uprzejmie zaprasza do składania ofert na dostarczenie opon dla motocykli miniżużlowych w sezonie 2022. Prosi się o przedstawienie oferty dotyczącej dostarczenia opon do dnia 28 lutego 2022 roku.

Najważniejsze wymogi PZM dotyczące dostarczenia opon:

Przedmiot zaproszenia:

 dostarczenie opon miniżużlowych o wymiarze 17″ zgodnych ze specyfikacją Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Specyfikacja techniczna znajduje się w Regulaminie Technicznym FIM: rozmiar opony tylnego koła 3.00×17”, bieżnik tylnej opony musi być typu”trial” lub „track”.

Ilość: minimum 400 sztuk z możliwością złożenia dodatkowego zamówienia podczas trwania sezonu.

Termin i forma dostawy: 50% ilości przedmiotu zamówienia do dnia 30.04.2022 r., kolejne 50% przedmiotu zamówienia do dnia 30.06.2022 r. Dostawa ma być przeprowadzona bezpośrednio do siedzib klubów miniżużlowych. Koszt i organizacja dostawy leży po stronie Oferenta. Ilość klubów: 8. Kluby te mają siedziby w następujących miejscowościach: Gdańsk, Toruń, Bydgoszcz, Wawrów, Rybnik, Przemyśl, Częstochowa, Rędziny.

Każdy podmiot pragnący złożyć Ofertę powinien złożyć Ofertę odpowiadającą dokładnie wymogom ZSO. PZM nie zaakceptuje żadnej innej formy ani sposobu złożenia Oferty. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, które nie rzutują na istotę i znaczenie Oferty, a które mogą zostać skorygowane lub wyjaśnione przez PZM.

Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną Ofertę. PZM nie będzie rozpatrywać Ofert złożonych łącznie przez dwóch lub więcej Oferentów.

Oferty nie mogą być uzależnione od żadnego warunku.

Oferty powinny być składane w języku polskim, w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zaproszenie do składania ofert – opony miniżużel”: osobiście w siedzibie PZM: Polski Związek Motorowy, ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa (w godzinach 8.30-15.30), przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru nadaną na wskazany powyżej adres siedziby PZM lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru nadaną na wskazany powyżej adres PZM.

Termin składania Ofert upływa dnia 28 lutego 2022 roku, o godz. 12:00 (decyduje data i godzina otrzymania Oferty przez PZM, na adres siedziby PZM, o którym mowa powyżej).

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę, ani rozpatrywane.

Oferta złożona przez Oferenta w odpowiedzi na ZSO będzie uważana za nieodwołalną i wiążąca dla Oferenta przez 60 dni od dnia jej złożenia.

PZM oświadcza, a składając Ofertę każdy Oferent to akceptuje, że ZSO stanowi jedynie wstępny etap procesu wyboru Oferenta przez PZM. Zarówno Zapytanie, jak i przekazanie lub otrzymanie Oferty lub jakichkolwiek informacji od Oferenta przez PZM lub przez PZM do Oferenta nie oznacza zawarcia przez PZM umowy, ani złożenia przez PZM żadnej wiążącej oferty jej zawarcia, jakiegokolwiek przyrzeczenia ze strony PZM lub podjęcia zobowiązania jakiejkolwiek rodzaju przez PZM.

PZM zastrzega sobie prawo do swobodnej, według własnego uznania, oceny Ofert, niemniej jednak oceniając poszczególne Oferty PZM będzie brał w szczególności pod uwagę:

1) zgodność Oferty z ZSO;

2) Zastosuje następujące ostateczne kryterium oceny oferty:

– 100% cena opon,

Oferent pokryje samodzielnie wszystkie koszty i wydatki związane ze sporządzeniem i złożeniem Oferty, ewentualnymi rozmowami (negocjacjami) z PZM oraz zawarciem i realizacją Umowy.